İMTİYAZLI PAYLAR

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 40.120.000,00 TL'dır . Şirketin çıkarılmış sermayesi
her biri 1 Kr itibari değerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 4.011.999.915 adet olmak üzere toplam 4.012.000.000 paydan müteşekkildir.

GrubuPay Sayısı (Adet, beheri 1Kr)İtibar değeri (TL.)Nama/Hamiline Yazılı Olduğu
A (İmtiyazlı) 85 0,85 Hamiline
B 4.011.999.915 40.119.999,15 Hamiline
  4.012.000.000 40.120.000  

A grubu hisseler kar payı imtiyazına sahiptir. Birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrılmasını müteakiben, kalan kısmın %2’si A grubu senetleri temettüsü olarak ayrılır.