İMTİYAZLI PAYLAR

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 78.234.000 TL'dır . Şirketin çıkarılmış sermayesi
her biri 1 Kr itibari değerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 7.823.399.915 adet olmak üzere toplam 7.823.400.000 paydan müteşekkildir.

GrubuPay Sayısı (Adet, beheri 1Kr)İtibar değeri (TL.)Nama/Hamiline Yazılı Olduğu
A (İmtiyazlı) 85 0,85 Hamiline
B 7.823.399.915 78.233.999,15 Hamiline
  7.823.400.000 78.234.000,00  

A grubu hisseler kar payı imtiyazına sahiptir. Birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrılmasını müteakiben, kalan kısmın %2’si A grubu senetleri temettüsü olarak ayrılır.